Altar Server

Saturday, November 17 - 5:00 pm - Emily & David Horath

Sunday, November 18 - 9:00 am - Nikki & Jimmy Quigley, Annabelle Lawson

Saturday, November 24 - 5:00 pm - Nick & Ella Phelps

Sunday, November 25 - 9:00 am - Emily & Andy Horath, Kenny Smith